yrittäjän muistilista
Yrittäjän muistilista
tulee tarpeeseen silloin, kun on perustamassa yritystä – kaikkia asioita ei voi nimittäin millään muistaa ulkoa. Yrittäjyys itsessään on melkoinen seikkailu, joka pitää sisällään kaikenlaista tärkeää muistettavaa.

Osaaminen on keskeisessä asemassa silloin, kun aloittaa yrittäjänä, mutta on paljon muitakin asioita, joista tulee olla perillä kuin puhtaasti ammatillisista. Muistamiseen hyvä työkalu on liiketoimintasuunnitelma, johon voi kirjata kaikki yrityksen kannalta tärkeimmät asiat selkeään kirjalliseen muotoon.

Yrittäjyyteen liittyvien taitojen lisäksi on tärkeää jatkuvasti oppia ja sopeutua. Näin ollen yrittäjän muistilistaa tulee päivittää säännöllisesti. Matkan varrella kannattaa tehdä myös muistiinpanoja, sillä moniin asioihin joutuu palaamaan monta kertaa yrittäjänä olemisen aikana.

Koska yrittämiseen liittyy niin monia asioita, olemme koonneet niistä kaikki tärkeimmät tälle sivulle. Listasta tulikin melkoisen pitkä, joten luettavaa riittää. Jos olet esimerkiksi perustamassa uutta yritystä, koko lista kannattaa käydä läpi ja pohtia sen jälkeen sitä, mitkä tekijät ovat keskeisiä juuri sinun yrityksen kannalta.

Jokainen yritys on omanlainen tarinansa, joten niiden tarpeet ja vaatimukset vaihtelevat paljon. Esimerkiksi etätyöhön perustuva yrittäjä on hyvin erilaisessa asemassa kuin sellainen, jonka toiminta perustuu johonkin tiettyyn fyysiseen tilaan, kuten vaikkapa kahvilaan tai elokuvateatteriin.

Jotta saisit mahdollisimman hyvän kuvan yrittämiseen liittyvistä asioista, ota haltuun alla oleva lista ja lue jokainen kohta ajatuksella. Tämän jälkeen voit hahmotella omaan liiketoimintasuunnitelmaan sen, mitkä asiat sieltä nousevat selkeimmin esille. Hyvän suunnitelman tekeminen vaatii tutkimustyötä, jota voi tällä sivustolla tehdä yrittämiseen liittyen mielin määrin.

Yrittäjän muistilista – kiinnitä huomioita näihin asioihin yrittäjyydessä

Yrittäjyys on monimuotoinen ja haastava matka, joka vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. Kun olet aloittamassa yrittäjyyttä, ensimmäisenä tulee varmistaa oman osaamisen riittävä taso. Moni varmasti alkaakin yrittäjäksi juuri siitä syystä, että haluaa käyttää omaa vahvaa ammattiosaamista maksimaalisella tavalla.

On kuitenkin hyvä huomata, että yrittäjänä tarvitset sekä vahvaa ammattiosaamista että yrittäjyyteen liittyviä taitoja. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma on yrittäjyyden kulmakivi, johon on hyvä perustaa koko yrityksen toiminta. Se auttaa yrittäjää määrittelemään liikeidean, kohderyhmän sekä sen, miten yritys pääsee omiin tavoitteisiinsa tietyssä ajassa.

Seuraavaksi käymme tarkemmin sitä, minkälainen yrittäjän muistilista on ja mitä asioita siihen kuuluu.

1. Yrittäjän oman osaamisen arviointi

Yrittäjän tulee punnita tarkoin omaa osaamista, sillä se on varsinkin yrityksen alkutaipaileella tärkeää koko yrityksen kannalta. Usein uuden yrityksen suurin pääoma on perustajien osaaminen ja tietotaito, jonka avulla liikevaihtoa aletaan luomaan.

Tämän takia liiketoimintasuunnitelmassa tulee käydä tarkoin läpi sitä, mitkä ovat yrittäjän vahvimmat ja heikoimmat osaamisalueet . Näin toimintaa voidaan ohjata oikeaan suuntaan heti alussa ja hankkia tarvittaessa apua yrityksen ulkopuolelta niihin asioihin, jotka eivät ole niin hyvin yrittäjän hallussa.

Jokaisen yrittäjän tulee ymmärtää myös se, että yrittäjyys on jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Siksi on tärkeää olla valmis kohtaamaan haasteet ja oppimaan uutta jatkuvasti. Näin voi parhaiten varmistaa sen, että pystyy hyödyntämään vastaan tulevat mahdollisuudet matkan varrella.

Suomessa on tarjolla koulutusta yrittäjille hyvin monipuolisesti, joten koulutustarjontaan kannattaa ehdottomasti tutustua. Koulutusta on saatavilla sekä aivan uusille yrittäjille sekä niille, jotka ovat olleet yrittäjiä jo jonkin aikaan. Lisäksi eri aloilla järjestetään messuja ja muita vastaavia tapahtumia, joissa näkee alan viimeisimmät kehityssuunnat ja luoda verkostoja.

2. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on erittäin tärkeä osa jokaisen aloittelevan yrittäjän toimintaa, sillä sen avulla yrityksen kaikki keskeisimmät toimet määritellään tarkasti. Se on loistava työkalu, jota voi käyttää yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien analysoimisessa.

Hyvä suunnitelma auttaa ymmärtämään yrityksen vision ja mission selkeästi kirjallisessa muodossa. Se kertoo sen, mikä on yrityksen tarkoitus ja mitä se pyrkii saavuttamaan pitkällä aikavälillä. Suunnitelma sisältää myös tiedot yrityksen tuotteista tai palveluista, joita se tarjoaa valitsemilleen kohderyhmille.

Liiketoimintasuunnitelma sisältää myös yrityksen taloudellisen rakenteen ja hahmotelman siitä, miten rahavirrat kulkevat yrityksen sisään ja siitä ulos. Näin se auttaa yrittäjää ymmärtämään, kuinka paljon rahaa tarvitaan yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen, sekä arvioimaan tulevaa liikevaihtoa ja kulurakennetta.

Samalla se auttaa suunnittelemaan yrityksen toimintaa pidemmällä aikavälillä, mikä on taas tärkeä seikka sijoittajia ja lainanantajia ajatellen. Jos tarkoituksena on laajentaa toimintaa jossain vaiheessa, hyvä liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua vakuuttamaan potentiaaliset sijoittajat.

3. Yrittäjän muistilista – valitse yritysmuoto oikein

Onko sinulle sopivin vaihtoehto yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö vai jokin muu? Yritysmuodon valinta on tärkeä päätös, joka jokaisen yrittäjän on jossain vaiheessa tehtävä. Jokaisella yritysmuodolla on omat etunsa ja haittansa, jotka on syytä ottaa huolella selville.

Suomessa on mahdollista perustaa seuraavanlaisia yritysmuotoja:

  • Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi: Tämä on yksinkertaisin ja usein aloittelevien yrittäjien valitsema yritysmuoto. Yrittäjä vastaa itse kaikesta liiketoimintaan liittyvästä toiminnasta ja taloudesta. Yrittäjällä on henkilökohtainen vastuu yrityksen veloista, mikä erottaa sen keskeisesti osakeyhtiöstä.
  • Osakeyhtiö (Oy): Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto suuremmille yrityksille. Sillä on hallitus ja mahdollisesti toimitusjohtaja, jotka vastaavat yrityksen toiminnasta. Usein yrittäjät puntaroivat toiminimen ja osakeyhtiön välillä.
  • Avoin yhtiö (Ay): Tämä on yritysmuoto, jossa on vähintään kaksi yhtiömiestä. Kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista ja veloista omalta osaltaan.
  • Kommandiittiyhtiö (Ky): Tässä yritysmuodossa on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiökumppani. Vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti, kun taas äänettömän yhtiökumppanin vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan.
  • Osakaskunta: Osakaskunnassa toimintaa perustuu jäsentensä väliseen sopimukseen. Osuuskunnan jäsenet voivat olla yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä, joten se on erittäin joustava järjestelmä. Sopii hyvin sellaisiin tapauksiin, joissa yrittäminen on osa-aikaista ja siihen osallistuu useita henkilöitä.

Näiden yritysmuotojen välillä on syytä tehdä kunnon vertailua ja pohtia sitä, mikä niistä sopii parhaiten omaan tilanteeseen. Suurimmat kysymykset liittyvät siihen, kuinka monta ihmistä yritystoimintaa osallistuu ja minkälaisella panoksella. Lisäksi kannattaa pohtia eri yritysmuotoihin liittyviä kuluja varsinkin silloin, jos yritystoiminta on alkuun pientä.

yrittäjän muistilista

4. Yrittäjän luvat ja velvoitteet

Luvat ja velvoitteet ovat myös tärkeä osa yrittäjyyttä. Joillakin toimialoilla on erityisiä lupavaatimuksia, joten yrittäjän on tärkeää olla tietoinen näistä. Niiden määrä ja laatu riippuu tietysti hyvin pitkälti siitä, minkälaista yritystoimintaa yrittäjä on aloittamassa.

Luonnollisesti lääketieteeseen liittyvä toiminta vaatii enemmän lupia ja velvoitteita kuin vaikkapa it-konsultointi. Ravintola-alalla tarvitaan anniskelulupa alkoholin myyntiin ja tarjoiluun, minkä lisäksi toiminnassa tulee noudattaa erilaisia hygieniasäädöksiä. Rakennusalalla taas tarvitaan usein erilaisia lupia rakennusprojekteille ja niin edelleen.

Suomessa toimii lukuisia erilaisia virastoja, jotka myöntävät lupia yrittäjille. Niitä ovat esimerkiksi Aluehallintovirasto, joka myöntää lupia esimerkiksi luottojen myöntämiseen liittyen. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on keskeinen virasto yritysten rekisteröinnissä ja immateriaalioikeuksien suojaukseen liittyen.

5. Yrittäjän muistilista – miten rahoittaa toiminta alussa?

Yrityksen rahoituksen järjestäminen on tärkeää, koska raha toimii kuitenkin koko yritystoiminnan polttoaineena. Riippuen aina siitä, minkälaista yritystoimintaa alkaa pyörittämään, alkupääomaa tarvitsee enemmän tai vähemmän.

Jos yritystä varten täytyy hankkia kalliita koneita tai laitteita, silloin voi kääntyä pankin puoleen. Suuri etu on se, jos yritystoimintaan on laittaa omaa rahaa kiinni sen alkuvaiheessa. Tällöin lainaa ei tarvitse ottaa niin paljoa ja toisaalta luotonmyöntäjät antavat herkemmin lainaa, mikäli yrittäjällä on myös omaa pääomaa kiinni yrityksessä.

Toisaalta yrittäjäksi voi lähteä myös todella pienin alkukuluin. Tämä pätee varsinkin silloin, jos tekee esimerkiksi tietotyötä tai muuta sellaista, jota voi tehdä etänä omalla tietokoneella.

Suomessa on paljon erilaisia julkisia toimijoita, jotka myöntävät yrityksille rahoitusta. Esimerkiksi AVEK, Business Finland sekä ELY-keskukset tarjoavat varsinkin pk-yrityksille rahoitusta silloin, kun ne haluavat kasvaa tai laajentua ulkomaille.

6. Yrittäjävakuutukset

Yrittäjän tulee pohtia myös vakuutuksia, sillä ne ovat erittäin tärkeitä varsinkin osalla liiketoiminta-aloista. Ne voivat suojata yritystä monilta odottamattomilta vastoinkäymisiltä, kuten tulipaloilta, kalliiden laitteiden rikkoutumiselta sekä työntekijöille tapahtuvien onnettomuuksien aiheuttamilta kuluilta.

Jos yrityksellä ei ole asianmukaista vakuutusta, se voi joutua kantamaan suuren taloudellisen rasitteen, joka voi käydä liian suureksi liiketoiminnan kannalta. Vakuutukset kuuluvatkin riskien hallinnan piiriin, joten niitä ei kannata missään nimessä ylenkatsoa.

Sen lisäksi jokaisen yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, mikäli vuotuiset tulot yritystoiminnassa ylittävät viranomaisten määrittämän vuotuisen rajan. Kyseinen raja muuttuu usein, joten se kannattaa tarkistaa ennen yritystoiminnan aloittamista. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin sanoa, että mikäli yrittäminen tulee olemaan kokoaikaista, YEL-vakuutus on tällöin pakollinen.

7. Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjänä toimiminen voi olla parhaimmillaan erittäin palkitsevaa, mutta siihen liittyy aina myös enemmän tai vähemmän riskejä. Kun otetaan huomioon yritystoiminnan epävarmuustekijät ja mahdolliset riskit, yrittäjän työttömyysturva on tärkeä asia pitää mielessä.

Palkansaajilla on lain määrittämä suoja lomautusten tai työn loppumisen varalta, mutta yrittäjällä tällaisia etuja ei ole olemassa. Jos yritys menee konkurssiin, yrittäjän tulonlähde saattaa katketa hetkessä. Tällöin on tärkeää pohtia sitä, pitäisikö yrittäjän hankkia itselleen jonkinlainen turva mahdollista työttömyyttä varten.

Suomessa on useita toimijoita sen varalta, jos yrittäjä haluaa saada työttömyysturvaa itselleen. Näistä merkittävin on tietysti TE-toimisto, jonka lisäksi yrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassaan.

Jotta yrittäjä voi saada työttömyyspäivärahaa, hänen tulee täyttää tietyt ehdot. Yrittäjänä pitää olla toiminut vähintään 15 kuukautta viimeisen neljän vuoden aikana, jos haluaa päästä yrittäjän työttömyysrahan piiriin. Aika lasketaan siitä hetkestä, kun yrittäjä jää työttömäksi. Lisäksi yrittäjän eläkevakuutukseen liittyvät työtulo tulee olla vähintään 14 000 euroa vuodessa. Tämä raja saattaa vaihdella vuosittain, joten siitä kannattaa ottaa selvää.

Kun yrittäjällä on tieto siitä, että hänen taloutensa on turvattu työttömyyden varalta, se vähentää stressiä huomattavasti. Tällöin voi olla hieman rohkeampi riskien ottamisen suhteen, koska jokaista vastoinkäymistä ei tarvitse pelätä niin paljoa.

8. Yrittäjän muistilista – verotus kannattaa hoitaa kunnolla

Jokainen yritys joutuu maksamaan veroja, mikäli sen toiminnassa liikkuu raha sisään tai ulos. Tätä varten monet hankkivat yritykselle kirjanpitäjän, joka voi huolehtia yrityksen verotukseen liittyvistä asioista. Verojen kanssa on hyvä olla tarkkana, sillä niiden maksamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia yrittäjälle.

Kun yritys hoitaa veronsa asianmukaisella tavalla, ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Siksi verotuksesta kannattaa ottaa selvää ja maksaa verot tunnollisesti. Lisäksi jokaisen yrittäjän tulisi pohtia verosuunnittelua, koska sen avulla voi tehdä merkittäviä säästöjä verotuksen suhteen, mikä taas auttaa tehostamaan yrityksen toimintaa.

9. Yrityksen toimitilat

Yrityksen toimitilojen valintaan on syytä kiinnittää paljon huomiota, sillä ne saattavat muodostaa liiketoimintaan suuria kuluja. Tällöin on luonnollista, että tilasta pyritään ottamaan myös kaikki hyöty irti, sillä jo pelkällä sijainnilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen päivittäiseen toimintaan.

Hyvällä paikalla sijaitseva toimitila voi parantaa asiakasvirtaa, mikäli kyseessä on esimerkiksi ruokaravintola. Lisäksi hyvä fyysinen sijainti tehostaa logistiikkaa ja helpottaa työntekijöiden palkkaamista. Hyvät tilat tekevät työn tekemisen viihtyisäksi, jolloin työntekijöiden tuottavuus ja tyytyväisyys on korkeampi.

Toimitilan vuokraamisessa kannattaa pohtia myös sitä, olisiko alueella muita sellaisia yrityksiä, jotka voisivat olla eduksi omalle toiminnalle. Monet yritykset pyrkivät tietynlaisten firmojen läheisyyteen fyysisesti, koska silloin niiden tarjoamat palvelut ovat lähellä. Tämä luo synergiaa, joka taas tehostaa kaikkien liiketoimintaa ja alentaa kuluja.

10. Liiketoiminnan sopimukset

Liiketoimintaan liittyvät sopimukset ovat tärkeitä asioita, jotka tulee hoitaa kuntoon asianmukaisella tavalla. Toimitilan valinta voi vaikuttaa yrityksesi menestykseen merkittävästi.

Esimerkiksi oikeanlaisen kivijalkamyymälän sijoittaminen juuri oikealle paikalle voi lisätä myyntiä merkittävästi. Toisaalta taas verkkokaupan kohdalla pitää hankkia oma verkko-osoite sekä palvelin, jonka avulla verkkokauppaa ylläpidetään netissä.

Kun teet sopimuksia yrittäjän, sopimusten on lähtökohtaisesti oltava selkeitä ja yksiselitteisiä. Tämä helpottaa yrittämistä huomattavasti, kun tietää tarkalleen, mistä maksaa ja kuinka paljon. Mikäli teet monimutkaisia sopimuksia muiden yritysten tai aliurakoitsijoiden kautta, kannattaa harkita konsultointi apua esimerkiksi asianajotoimistoista.

Jos yrityksen on hankkimassa henkilöstä, silloin työsopimusten on noudatettava erilaisia pykäliä. Lisäksi tulee ottaa huomioon työntekijöiden vakuutukset ja muut pakolliset kulut, jotka kuuluvat työehtosopimusten piiriin. Näidenkin asioiden kanssa tulee olla tarkkana ja tarpeen vaatiessa kannattaa pyytää apua asiantuntevilta henkilöiltä.

Työsopimuksen tulee olla kirjallinen, ja tätä periaatetta on hyvä pitää kaikissa sopimuksissa, joita yrittämisen aikana tehdään. Vaikka suulliset sopimukset voivat olla laillisesti sitovia tietyissä olosuhteissa, kirjallinen sopimus vähentää mahdollisia väärinkäsityksiä ja tarjoaa selkeän viitekehyksen, jos erimielisyyksiä ilmenee myöhemmin.

yrittäjän muistilista paperilla

11. Yrittäjän muistilista – kirjanpito ammattilaiselle

Kirjanpito on olennainen osa yrityksen taloushallintoa. Jos aiot palkata henkilöstöä, on tärkeää ymmärtää työnantajavelvoitteet ja -oikeudet. Lisäksi kirjanpitoon liittyy erilaisia vaatimuksia laillisesti, joista on hyvä olla perillä.

Suomessa kirjanpidon on noudatettava kirjanpitolakia ja kirjanpitoasetusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpidon on oltava ajantasaista, tarkkaa ja sen on kuvattava oikein yrityksen taloudellisia tapahtumia. Tietojen luottamuksellisuus on myös erittäin tärkeää, sillä kirjanpitotietoja on pidettävä salassa ja niitä tulee jakaa vain niille, joilla on oikeus tietoihin.

Suurin osa yrittäjistä palkkaa kirjanpitoa varten ulkopuolisen ammattilaisen, joka hoitaa kirjanpidon asianmukaisella tavalla. Tällöin yrittäjän ei tarvitse huolehtia erilaisista pykälistä ja maksuliikenteeseen liittyvistä asioista muuten kuin antamalla kuitit kirjanpitäjälle.

Vaikka et itse hoitaisi kirjanpitoa, siitä kannattaa kuitenkin opetella tietyt perusasiat. Tällöin nimittäin yrityksen talouden suunnittelu käy helpommin ja tehokkaammin, mistä on selvää hyötyä myös yrittämisen kannalta.

12. Yrityksen henkilöstö – tehokkaan liiketoiminnan perusta

Henkilöstö on yrityksen tärkeimpiä voimavaroja, koska se viime kädessä pyörittää yrityksen liiketoimintaa. Hyvä henkilöstö on parhaillaan erittäin tehokas ja innovatiivinen, joka pystyy luomaan suurempaa liikevaihtoa ja tekee yrityksestä paremman.

Työntekijöiden hyvinvointiin kannattaa täten panostaa. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä, sitoutuneita ja motivoituneita, ne tuottavat parempia tuloksia. Siksi esimerkiksi palkkaukseen ja työolojen viihtyvyyteen tulee panostaa riittävästi, jotta toiminta on laadukasta.

Vaikka monet työntekijöiden työnkuvaan ja toimintaan liittyvät asiat ovat yrityksen sisäisiä ja johdon päätettävissä, on tärkeää huomata, että Suomessa on monia lakeja ja säädöksiä henkilöstöä varten. Niiden avulla pyritään suojelemaan työntekijöitä siten, että työolosuhteet ovat riittävällä tolalla. Näihin säännöksiin kannattaa tutustua, mikäli on palkkaamassa ihmisiä omaan yritykseen.

13. Yrittäjän muistilista – markkinointi tekee yritystä tunnetuksi

Markkinointi on avain yrityksesi kasvuun ja menestykseen. Jotta myyntiä voi kasvattaa, jokaisen yrittäjän tulee tunnistaa potentiaaliset asiakkaat ja kohdentaa tämän jälkeen markkinointia heille. Voidaankin sanoa, että markkinointi on myynnin tärkein työkalu, sillä sen avulla viedään ihmisille sanomaa yrityksen tuotteista ja palveluista.

Nykyään markkinointi tapahtuu pitkälti digitaalisesti, mikä on monen aloittelevan yrittäjän kannalta hyvä asia. Sen avulla voi alentaa markkinointiin meneviä kustannuksia varsinkin alkuvaiheessa. Toki isompien kampanjoiden järjestäminen maksaa, mutta kulut on mahdollista pitää kohtalaisen alhaisina.

14. Yrityksen rahaliikenne

Yrityksen rahaliikenteessä on yksinkertaisimmillaan kyse siitä, miten raha liikkuu yrityksestä sisään ja ulos. Jotta toiminta voi olla kannattavaa, rahaa tulee virrata enemmän sisään kuin ulos. Tällöin yrityksen toiminta on kannattavaa ja se pystyy kattamaan kaikki keskeisimmät kulut sen toiminnan kannalta.

Tulopuoleen kuuluvat myynnistä saatavat tulot, joita tulee asiakkailta. Jotta tulot voivat olla riittävän korkeat, yrityksen tarjoamat palvelut tai tuotteet täytyy olla sellaisia, että niille on kysyntää. Menoihin taas kuuluvat kaikki sellaiset rahavirrat, joihin kuluu rahaa liiketoiminnan aikana. Näihin kuuluvat esimerkiksi palkat, vuokrat ja laitteiden käyttökulut.

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, yrityksen rahaliikenne kannattaa antaa ammattimaisen kirjanpitäjän hoidettavaksi. Hänen avullaan kaikki tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon, jolloin yrittäjä saa ajankohtaista tietoa yrityksen menoista ja kuluista.

Jotta yrityksen toiminta voi olla pitkällä aikavälillä tuottoisaa, yrityksen rahaliikenne tulee olla hoidettu hyvin. Varsinkin aloittelevien yritysten on hyvä huomata, että tiukasti ja asiallisesti hoidettu rahaliikenne auttaa säästämään ja panostamaan oikeihin paikkoihin.

15. Tuoteidean ja tuotemerkkien suojaus

Yrityksen tulee aina suojata oman tuotteen kehitys, mikäli se on olennainen osa sen toimintaa nyt tai tulevaisuudessa. Näin voi suojautua tehokkaasti tuotteen kopioimiselta jonkin toisen yrityksen toimesta.

Mikäli sinulla on töissä muita ihmisiä, voit suojata omaa liiketoimintaa myös asettamalla työntekijöille kilpailukiellon tai tehdä salassapitosopimuksen. Nämäkin toimet auttavat suojaamaan arkaluontoisia tietoja silloin, kun tekeillä on jokin uusi tuote tai palvelu.

Jokainen yrittäjä voi suojata tuotteensa immateriaalisin oikeuksin, joita ovat:

  • Tavaramerkki
  • Patentti
  • Mallisuoja

Yrittäjän muistilista – yhteenveto

Tämä yrittäjän muistilista tarjoaa kattavan oppaan liiketoiminnan aloittamiseen ja se voi toimia hyvänä tukena silloin, kun olet tekemässä liiketoimintasuunnitelmaa. Koska yrittäjyys on viime kädessä jatkuvaa oppimista ja sopeutumista, muistilistaa on syytä päivittää säännöllisesti ja pitää se ajan tasalla.

Jokaisen yrittäjän tulee muistaa useita asioita yrityksen perustamisen ja sen pyörittämisen aikana. Esimerkiksi yritysmuodon valinta on tärkeä päätös, joka vaikuttaa liiketoiminnan luonteeseen ja verotukseen. Yrityksen rahoitus, vakuutukset ja työttömyysturva ovat oleellisia asioita silloin, kun yritystä pyritään laajentamaan. Verotus ja kirjanpito taas vaativat tarkkuutta ja lainmukaisuutta, joten tarkkana saa olla.

Yrittäjän on myös tärkeää ymmärtää luvat ja velvoitteet, joita liittyy eri liiketoimintoihin. Jokainen yrittäjä haluaa kuitenkin, että yrityksen toiminta on laillista, jolloin yrittämisessä voi keskittyä oikeisiin asioihin. Hyvinvoiva henkilöstö, selkeät sopimukset ja laillinen toiminta muodostavat vankan pohjan menestyvälle yritykselle joten ne kannattaa merkitä jokaiseen muistilistaan.

Yrittäjän muistilista – usein kysytyt kysymykset

Mitä uuden yrittäjän tulee ottaa huomioon?

Mitä mahdollisuuksia aloittavalla uudella yrittäjällä on?

Mitä ilmoituksia aloittavan yrittäjän tulee tehdä?

Mitä sopimuksia yritys tarvitsee?

Mitkä asiat ovat tärkeitä yritystä perustettaessa?

Mistä apua yrityksen perustamiseen?