Business 2 Community (“Witryna”) jest witryną należącą do Clickout Media Ltd. Zapraszamy do przesyłania artykułów, zamieszczania komentarzy, korzystania z kanałów RSS oraz odwiedzania Witryny. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z Witryny będzie zgodne z niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z serwisu, nie może korzystać z Witryny. Witryna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie i będzie publikować powiadomienia o istotnych zmianach według własnego uznania. Kontynuując korzystanie z Witryny po opublikowaniu informacji o zmianach, użytkownik wyraża zgodę na ich przestrzeganie.

Naruszenia

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść w Witrynie narusza Warunki Użytkowania, prosimy o powiadomienie nas poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres termsofuse AT business2community.com.

Nasze fakty, opinie, analizy lub przewidywania mogą być błędne

Zawartość Witryny jest oferowana wyłącznie w celach informacyjnych, dyskusyjnych i rozrywkowych. Niektóre treści nie są moderowane przez Witrynę i odzwierciedlają osobiste opinie autorów. Należy sceptycznie podchodzić do wszelkich informacji zawartych na Stronie, ponieważ mogą być obraźliwe, szkodliwe i/lub błędne.

Nie naruszaj zasad publikowania i komentowania

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pozostawione posty. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do Witryny i korzystanie z niej na własne ryzyko. Posty powinny być zgodne z prawdą. Nie należy zamieszczać postów, które dotyczą następujących kwestii:

 • Papiery wartościowe na sprzedaż, barter lub wymianę;
 • Prześladowanie, zniesławienie, groźby, nękanie, zastraszanie lub naruszanie praw innych osób;
 • Działania niezgodne z prawem;
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywe podawanie lub błędne przedstawianie swojego powiązania z osobą lub podmiotem;
 • Naruszanie cudzej własności intelektualnej, w tym między innymi tajemnic handlowych, znaków towarowych i praw autorskich każdego typu;
 • Obsceniczny, wulgarny, bigoteryjny, nienawistny lub rasowo obraźliwy język lub obrazy;
 • Reklamy komercyjne;
 • Gry hazardowe, konkursy lub łańcuszki;
 • Naruszenia wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego w związku z korzystaniem z Witryny. Obejmuje to prawa i przepisy dotyczące papierów wartościowych;
 • Komentarze atakujące osobiście autora postu.

Ponadto, użytkownik zgadza się, że jeśli osoba trzecia twierdzi, że jakikolwiek materiał zamieszczony przez użytkownika w Witrynie jest niezgodny z prawem, na użytkowniku spoczywa pełny ciężar udowodnienia, że materiał ten jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zasady ujawniania informacji

Witryna zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, które są niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub żądań rządowych. Witryna może również edytować, odmówić zamieszczenia lub usunąć dowolną publikację według własnego uznania. Witryna zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu dla użytkowników, którzy według jej uznania są zaangażowani w nieodpowiednie, nieprofesjonalne lub niezgodne z prawem zachowanie.

Witryna zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które według jej wyłącznego uznania naruszają którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym dokumencie, o których się dowie, ale nie jest do tego zobowiązana. Jeśli jesteś urażony jakąkolwiek zawartością Witryny, przestań korzystać z Witryny.

Zastrzeżenia

W witrynie zamieszczone są niemoderowane informacje zawierające osobiste opinie i inne wypowiedzi osób, które zamieszczają wpisy na różne tematy. Takie wpisy są opiniami poszczególnych autorów i nie są opiniami, poradami ani informacjami Witryny ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu powiązanego z Witryną.

Ani zawartość Witryny, ani umieszczone na niej linki do innych stron internetowych nie są rutynowo moderowane, sprawdzane, zatwierdzane, przeglądane ani zatwierdzane przez Witrynę lub jakąkolwiek osobę lub podmiot z nią związany.

Witryny i wszelkie informacje, produkty lub usługi na niej zawarte są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.

Witryna nie gwarantuje, że będzie działać w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów, ani że Witryna jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Korzystanie z informacji uzyskanych z lub za pośrednictwem Strony odbywa się na własne ryzyko.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za roszczenia z tytułu zniesławienia, błędów, utraty danych lub przerw w dostępności danych wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub jakichkolwiek linków; z umieszczenia przez użytkownika treści na Witrynie; lub z polegania na informacjach uzyskanych z Witryny lub za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem linków zawartych w Witrynie.

Strona nie jest pośrednikiem, brokerem/dealerem, doradcą inwestycyjnym ani giełdą i nie świadczy usług jako takich.

Licencje

W zamian za wyrażenie zgody na niniejsze Warunki użytkowania, Witryna udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny. Użytkownik może uzyskać dostęp do materiałów zawartych w Witrynie wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Ciężar określenia, że wykorzystanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny jest dopuszczalne, spoczywa na użytkowniku.

Publikując lub w inny sposób angażując się w jakąkolwiek komunikację w Witrynie, Użytkownik udziela Stronie (lub innym jej cesjonariuszom) wieczystego, nieodwołalnego i wolnego od tantiem prawa i licencji na wykorzystanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, dystrybucję, transmisję, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, udzielanie sublicencji, tworzenie dzieł pochodnych, przenoszenie i sprzedaż wszelkich takich informacji.

Wybór prawa i forum

Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory wynikające z lub odnoszące się do niniejszych Warunków użytkowania lub jakiejkolwiek treści zamieszczonej w Witrynie, w tym jej kopii i republikacji, niezależnie od tego, czy ich podstawą jest umowa, czyn niedozwolony, ustawa lub inne prawo, będą podlegać prawu Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem przepisów dotyczących konfliktu prawa. Użytkownik wyraża również zgodę na osobistą jurysdykcję i wyłączną właściwość sądów federalnych i stanowych zlokalizowanych i obsługujących Pensylwanię jako forum prawne dla wszelkich takich sporów.

Polityka dotycząca praw autorskich

Zgodnie z 17 USC. § 512 zmienionego tytułem II ustawy Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), Strona ustanowiła procedury otrzymywania pisemnych powiadomień o domniemanych naruszeniach i przetwarzania takich roszczeń zgodnie z DMCA. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie są naruszane, wypełnij poniższy formularz Zgłoszenie o naruszeniu i wyślij go do Clickout Media Ltd.

Zgłoszenie o naruszeniu zawiera wymagane informacje, które są merytorycznie zgodne z postanowieniami “bezpiecznej przystani” Digital Millennium Copyright Act, 17 USC. § 512(c)(3)(A), stanowiący, że aby zgłoszenie o domniemanym naruszeniu było skuteczne zgodnie z niniejszym ustępem, musi być przekazane pisemnie wyznaczonemu przedstawicielowi usługodawcy. Pisemne zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 • Identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, co do którego istnieje domniemanie naruszenia lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim jest objętych jednym zgłoszeniem, reprezentatywną listę takich dzieł w danej Witrynie;
 • Identyfikacja materiału, który ma być naruszony lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma być usunięty lub dostęp do którego ma być zablokowany, oraz informacje w wystarczającym stopniu umożliwiające usługodawcy zlokalizowanie materiału;
 • Informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu, a jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, na którym można skontaktować się ze stroną skarżącą;
 • Oświadczenie, że strona skarżąca jest w dobrej wierze przekonana, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że składający reklamację jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 • Zgłoszenie od właściciela praw autorskich lub od osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które nie spełnia zasadniczo powyższych postanowień, nie jest uważane za dostarczenie rzeczywistej wiedzy lub świadomości faktów lub okoliczności, z których wynikają działania naruszające;
 • Należy wysłać do Clickout Media Ltd oddzielne Zgłoszenie o naruszeniu za każdym razem, gdy chce się zgłosić domniemane akty naruszenia.

Nieautoryzowane użycie

Nieuprawnione korzystanie z Witryny w związku z przesyłaniem niezamówionych wiadomości e-mail, w tym przesyłanie wiadomości e-mail z naruszeniem niniejszych zasad, może skutkować sankcjami cywilnymi, karnymi lub administracyjnymi wobec nadawcy i osób pomagających nadawcy.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić Witrynę oraz wszelkie powiązane z Witryną osoby lub podmioty z tytułu wszelkich roszczeń, strat lub szkód, w tym opłat prawnych, wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, korzystania z Witryny lub umieszczania przez użytkownika jakichkolwiek treści w Witrynie oraz do pełnej współpracy w obronie Witryny lub dowolnej osoby lub podmiotu powiązanego z Witryną przed takimi roszczeniami.

Integracja

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy między użytkownikiem a Witryną oraz wszelkimi osobami lub stronami powiązanymi z Witryną w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne ustne lub pisemne umowy.

Formularz zawiadomienia o naruszeniu

Clickout Media Ltd AA PH,

Camilleri Buildings, Oratory Street, Naxxar,

NXR 2504 Malta

Company Number 103525

Data: ______________

Szanowny Panie:

Ja, niżej podpisany, ZAŚWIADCZAM POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, że jestem właścicielem lub przedstawicielem upoważnionym do działania w imieniu właściciela niektórych praw własności intelektualnej. Nazwa takiego właściciela to ___________________________________ (“Właściciel”).

Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że materiał wskazany poniżej nie jest autoryzowany przez powyższego Właściciela, jego przedstawiciela lub prawo, a tym samym narusza prawa Właściciela. Prosimy o niezwłoczne podjęcie działań w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do materiałów lub elementów, które rzekomo naruszają prawa.

Lokalizacja domniemanego materiału naruszającego prawo:
____________________________________________

Opis materiału naruszającego prawo:
____________________________________________

Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone:
____________________________________________

Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko: ___________________________________
Tytuł: ____________________________________
Firma: ________________________________
Adres: ____________________________
Miejscowość: ________________________________
Kod pocztowy: _____________________________________
Tel.: _____________________________________
Email: ___________________________________
Fax: _____________________________________

Współtwórcy treści

Strona publikuje treści tworzone przez użytkowników w postaci postów na blogu i komentarzy. Udostępniając wpisy na blogu za pośrednictwem kanału RSS lub bezpośrednio na stronie, komentarze lub inne treści na stronie, autorzy zgadzają się na następujące warunki użytkowania:

 • Dostarczając treści, niezależnie od tego, czy są to posty na blogu przekazywane za pośrednictwem RSS, posty na blogu napisane bezpośrednio na stronie, czy komentarze, użytkownik zgadza się przekazać Clickout Media Ltd bezterminowe, niewyłączne prawa autorskie do treści;
 • Clickout Media Ltd  zastrzega sobie prawo do niepublikowania treści według własnego uznania;
 • Clickout Media Ltd  zastrzega sobie prawo do zaplanowania publikacji konsorcjalnych i przekazanych bezpośrednio treści na naszej stronie w dowolnej przyszłej dacie lub godzinie według naszego uznania;
 • Clickout Media Ltd  zawsze będzie odpowiednio przypisywać autorowi wszystkie treści w pełnej formie lub w przypadku ich fragmentów (zgodnie z wytycznymi dozwolonego użytku);
 • Clickout Media Ltd  zastrzega sobie prawo do przekazywania treści poprzez RSS osobom trzecim;
  Wszystkie treści mogą zawierać tekst autora, krótką biografię autora, a w przypadku materiałów dostarczonych nam przez RSS z własnego bloga, link do oryginalnego postu w stopce pełnego postu;
 • Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za oryginalność i dokładność swoich zgłoszeń;
 • Clickout Media Ltd  zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich linków do udostępniania lub reklam towarzyszących postom, zwłaszcza linków afiliacyjnych. Może to obejmować linki RSS do oryginalnego artykułu, ponieważ mogą one być interpretowane przez wyszukiwarki jako linki afiliacyjne i mogą zniszczyć autorytet naszej strony;
 • Clickout Media Ltd  zastrzega sobie prawo do ustawiania czcionek i stylów, dostosowywania wyrównania obrazów i innych zmian układu postów, aby zapewnić zgodność postów z naszą globalną stylizacją strony;
 • Od czasu do czasu Clickout Media Ltd może potrzebować wyświetlić skrócone wersje treści. W takich przypadkach możemy edytować posty w formie podsumowania. Takie streszczenia zawsze będą zawierały link do pełnego i niezmienionego postu. W takich okolicznościach Clickout Media Ltd zawsze będzie starało się zachować oryginalne znaczenie i intencje treści;
 • Clickout Media Ltd zastrzega sobie prawo do edytowania nagłówków postów w celu zwiększenia ich przejrzystości lub optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (włączenie słów kluczowych);
 • Clickout Media Ltd  zastrzega sobie prawo do poprawiania pisowni i gramatyki;
 • Clickout Media Ltd zastrzega sobie prawo do usunięcia linków do zdjęć, które nie są linkami do oryginalnego zdjęcia źródłowego lub właściciela praw autorskich;
 • Clickout Media Ltd zastrzega sobie prawo do umieszczania odpowiednich reklam w treści i wokół niej;
 • Clickout Media Ltd  zastrzega sobie prawo do buforowania zdjęć postów i serwowania ich z naszego CDN;
 • Współtwórcy nie są uprawnieni do żadnego wynagrodzenia od Clickout Media Ltd ;
 • Dostarczanie treści do Clickout Media Ltd nie stanowi w żaden sposób umowy pracowniczej.

Odwiedzający

 • O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, nie możesz publikować ani reprodukować treści, które pojawiają się w jakiejkolwiek części tej strony;
 • Opinie wyrażone przez użytkowników i autorów treści na tej stronie są wyłącznie ich opiniami, a nie Clickout Media Ltd ;
 • Clickout Media Ltd  zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia postów lub komunikacji w dowolnym momencie, według własnego uznania;
 • Niektóre linki na tej stronie mogą odsyłać do stron osób trzecich. Clickout Media Ltd nie jest odpowiedzialne za zawartość tych stron.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Clickout Media Ltd zbiera, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy, “Użytkownik”) strony internetowej http://www.business2community.com (“Witryna”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Witryny oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Clickout Media Ltd .

Osobiste informacje identyfikacyjne

Możemy gromadzić dane osobowe Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, rejestrują się w witrynie, składają zamówienie, subskrybują biuletyn, odpowiadają na ankietę, wypełniają formularz oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy w naszej Witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, w stosownych przypadkach, imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu, informacji o karcie kredytowej. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Witrynę anonimowo. Będziemy zbierać osobiste dane identyfikacyjne od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić podania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z Witryną.

Nieosobiste informacje identyfikacyjne

Możemy gromadzić nieosobowe informacje identyfikacyjne o Użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą oni w interakcję z naszą Witryną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne dotyczące sposobu łączenia się Użytkownika z naszą Stroną, takie jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych, z których użytkownik korzysta, oraz inne podobne informacje.

Nasza Witryna może wykorzystywać pliki „cookies” w celu zwiększenia wygody Użytkownika, a także w celach reklamowych. Przeglądarka internetowa Użytkownika umieszcza pliki cookie na dysku twardym w celu ewidencji, a czasem śledzenia informacji o nich. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Jeśli to zrobią, należy pamiętać, że niektóre części Witryny mogą nie działać prawidłowo.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Clickout Media Ltd zbiera i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika. Możemy używać informacji zbiorczych, aby zrozumieć, jak nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów dostarczanych w naszej Witrynie;
 • Aby ulepszyć naszą Stronę. Nieustannie dążymy do poprawy oferty naszej strony internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od użytkowników;
 • Aby poprawić obsługę klienta. Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na prośby o obsługę klienta i potrzeby w zakresie wsparcia;
 • Aby przetwarzać transakcje. Możemy wykorzystać informacje, które użytkownicy podają o sobie podczas składania zamówienia tylko w celu zapewnienia obsługi tego zamówienia. Nie udostępniamy tych informacji stronom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do świadczenia usług;
 • Aby administrować treścią, promocją, ankietą lub inną funkcją witryny;
 • Aby wysłać użytkownikom informacje, które zgodzili się otrzymywać na tematy, które naszym zdaniem będą dla nich interesujące;
 • Aby wysłać okresowe wiadomości e-mail. Adres e-mail, który użytkownicy podają do przetwarzania zamówień, będzie używany tylko do wysyłania im informacji i aktualizacji odnoszących się do ich zamówienia. Może być również używany do odpowiedzi na ich zapytania, i / lub innych wniosków lub pytań.
 • Jeśli użytkownik zdecyduje się zapisać na naszą listę mailingową, będzie otrzymywał e-maile, które mogą zawierać wiadomości o firmie, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach, itp. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania przyszłych e-maili, umieszczamy szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji na dole każdego e-maila lub użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony;
 • Dla celów reklamowych. Możemy używać informacji podanych przez użytkowników do celów reklamowych, w tym NextRoll i innych platform.

Jak chronimy dane użytkowników

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych w naszej Witrynie.

Wymiana wrażliwych i prywatnych danych pomiędzy Stroną a jej użytkownikami odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego kanału komunikacyjnego SSL i jest zaszyfrowana oraz chroniona podpisami cyfrowymi. Nasza Strona jest również zgodna z normami PCI dotyczącymi podatności na zagrożenia, aby stworzyć jak najbezpieczniejsze środowisko dla Użytkowników.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy innym podmiotom danych osobowych użytkowników. Jednak biorąc udział w naszych programach typu webcast lub white paper, użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych rejestracyjnych sponsorowi. Możemy udostępniać ogólne, zbiorcze informacje demograficzne niepowiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym partnerom i reklamodawcom w celach określonych powyżej. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności i Strony lub administrować działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku tym stronom trzecim w tych ograniczonych celach, pod warunkiem, że użytkownik udzielił nam na to zgody. Niezależnie od powyższego, w przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, joint venture, cesji, wydzielenia, przeniesienia lub sprzedaży lub dyspozycji wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych interesów biznesowych lub aktywów, w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, możemy przenieść nasze prawa do informacji o użytkowniku na naszego następcę w interesie.

Korzystamy z usług firm reklamowych stron trzecich w celu wyświetlania reklam i zbierania informacji, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) o Twoich wizytach na tej i innych stronach internetowych w celu zapewnienia reklam na naszej stronie, innych stronach internetowych i innych formach mediów o towarach i usługach, które Cię interesują. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać swoje wybory dotyczące niewykorzystywania tych informacji przez te firmy, sprawdź https://thenai.org/opt-out/.

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć na naszej Stronie reklamy lub inne treści, które zawierają linki do stron i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się na tych stronach i nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których linki znajdują się na naszej Stronie. Ponadto, te strony lub usługi, w tym ich zawartość i linki, mogą ulegać ciągłym zmianom. Te strony i usługi mogą mieć własną politykę prywatności i politykę obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na każdej innej stronie internetowej, w tym na stronach internetowych, które mają link do naszej Strony, podlega własnym warunkom i zasadom tej strony.

Zmiany w polityce prywatności i warunkach użytkowania

Clickout Media Ltd  ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności i warunków użytkowania w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę aktualizacji na dole tej strony. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby pozostać poinformowanym o tym, jak pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest odpowiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznanie się z modyfikacjami.

Twoja akceptacja tych warunków

Korzystając z tej strony, potwierdzasz, że akceptujesz niniejszą politykę i warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką i warunkami użytkowania, prosimy nie korzystać z naszej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian do niniejszej polityki i warunków użytkowania będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian.