„Business 2 Community“ svetainė priklauso Jungtinės Karalystės korporacijai „Clickout Media Ltd“.

Čia kviečiame publikuoti straipsnius, skelbti komentarus bei užsiregistruoti. Naudodamiesi „Business 2 Community“ pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks naudojimasis svetaine atitinka naudojimo sąlygas.

Jei nesutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų, negalite naudotis svetaine. Svetainė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas, o apie esminius pakeitimus skelbti savo nuožiūra. Lankydamiesi svetainėje po pakeitimų paskelbimo, patvirtinate, kad sutinkate jų laikytis.

Pažeidimai

Jei manote, kad bet koks svetainės turinys pažeidžia naudojimo sąlygas, praneškite apie tai el. paštu [email protected].

Mūsų pateikiami faktai, nuomonė, analizė ar prognozės gali būti klaidingi

Svetainės turinys pateikiamas bendros informacijos, diskusijų ir pramogų tikslais. Dalis turinio yra nemoderuojama ir yra asmeninė jo autorių nuomonė.

Laikykitės skelbimo ar komentavimo taisyklių

Esate atsakingi už savo įrašus. Jūsų įrašai turi atitikli naudojimosi sąlygas, tad neskelbkite įrašų, kurie yra:

 • susiję su parduodamais vertybiniais popieriais, mainais ar valiuta;
 • priekabiaujantys, šmeižiantys, grasinantys, persekiojantys, skleidžiantys patyčias ar kitaip pažeidžia teisėtas kitų asmenų teises;
 • susiję su neteisėta veikla;
 • skelbiami apsimetant bet kuriuo kitu asmeniu ar organizacija arba melagingai nurodo ar klaidingai pateikia, kad priklauso kitam asmeniui ar organizacijai;
 • pažeidžia kito asmens intelektinės nuosavybės teises, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias su komercine paslaptimi, prekių ženklais ir bet kokios rūšies autorių teisėmis;
 • nepadorūs, vulgarūs, fanatiški, kursto neapykantą, yra rasistiški, juose naudojama įžeidžianti kalba ar vaizdai;
 • komercinė reklama;
 • susiję su lošimais, konkursais ar yra grandininiai laiškai;
 • pažeidžia bet kokius taikomus vietos, valstijos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus, susijusius su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant vertybinių popierių įstatymus ir reglamentus);
 • komentarai, kuriuose asmeniškai užsipuolamas pranešimo autorius.

Be to, sutinkate, kad, jei trečioji šalis pateiks skundą, kad bet kokia jūsų į svetainę įkelta informacija yra neteisėta, jums teks atsakoymbė įrodyti, kad informacija atitinka visus galiojančius įstatymus.

Informacijos atskleidimo politika

Svetainė pasilieka teisę atskleisti bet kokią informaciją, jei tai būtina, kad būtų įvykdytas bet koks galiojantis įstatymas, teisės aktas, teisinis procesas ar valdžios institucijos prašymas. Svetainė taip pat gali savo nuožiūra redaguoti, atsisakyti paskelbti arba pašalinti bet kokį įrašą. Svetainė pasilieka teisę apriboti bet kurio naudotojo, kuris, Svetainės nuomone, elgiasi netinkamai, neprofesionaliai ar neteisėtai, prieigą.

Svetainė pasilieka teisę pašalinti turinį, kuris, jos nuomone, pažeidžia bet kurias čia išdėstytas taisykles, tačiau nėra įsipareigojusi to daryti. Jei jus įžeidžia bet koks Svetainės turinys, nustokite naudotis Svetaine.

Atsakomybės apribojimas

Svetainėje pateikiama nemoderuojamos informacijos, kurioje yra asmenų, skelbiančių įrašus pačiomis įvairiausiomis temomis, asmeninių nuomonių ir kitų išraiškų. Tokie įrašai yra konkrečių autorių nuomonė.

„Business 2 Community“ ir bet kokia joje pateikiama informacija, produktai ar paslaugos teikiami tokie, kokie yra, be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas perkamumo, tinkamumo naudoti tam tikram tikslui ar nepažeidimo garantijas.

Svetainė negarantuoja, kad ji veiks nepertraukiamai ar be klaidų arba, kad svetainėje nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

Svetainė neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, pretenzijas dėl šmeižto, klaidų, duomenų praradimo ar duomenų prieinamumo nutrūkimo, atsiradusius dėl „Business 2 Community“ ar bet kokių nuorodų naudojimo ar nesugebėjimo jomis naudotis.

Licencijos

Už tai, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, „Business 2 Community“ suteikia jums asmeninę, neišimtinę, neperleidžiamą ir atšaukiamą licenciją naudotis svetaine. Svetainėje pateikiama medžiaga skirta tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Pareiga nustatyti, ar iš svetainės gautos informacijos naudojimas yra naudingas, tenka jums.

Publikuodami arba kitaip dalyvaudami bet kokioje komunikacijoje, suteikiate svetainei (arba bet kuriam iš jos teisių perėmėjų) nuolatinę, nemokamą ir neatšaukiamą teisę ir licenciją naudoti, atkurti, keisti, adaptuoti, skelbti, versti, platinti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, sublicencijuoti, kurti išvestinius kūrinius, perduoti ir parduoti bet kokią tokią informaciją.

Teisės ir teismo pasirinkimas

Sutinkate, kad bet kokiam ginčui, kylančiam dėl šių naudojimo sąlygų ar bet kokio paskelbto turinio, įskaitant jo kopijas ir pakartotinį paskelbimą, arba susijusiam su juo, nepriklausomai nuo to, ar jis grindžiamas sutartimi, deliktu, įstatymu ar kita teise, bus taikoma JAV teisė, išskyrus jos nuostatas dėl įstatymų kolizijos.

Autorių teisių politika

Pagal 17 JAV kodekso 512 skyrių su pakeitimais, padarytais “Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių akto II antraštine dalimi” (toliau – DMCA), svetainė nustatė procedūras, skirtas raštiškiems pranešimams apie tariamus pažeidimus gauti ir tokiems skundams nagrinėti pagal DMCA. Jei manote, kad pažeidžiamos jūsų autorių teisės, užpildykite toliau pateiktą pranešimo apie pažeidimą formą ir išsiųskite ją „Clickout Media Ltd“.

Pranešime apie pažeidimą yra pateikiama prašoma informacija, kuri iš esmės atitinka Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių akto „saugaus uosto“ nuostatas (17 JAV kodekso 512(c)(3)(A) dalis), kuriose numatyta, kad norint užtikrinti pranešimo apie tariamą pažeidimą veiksmingą pagal šį poskirsnį, jis turi būti pateiktas raštu ir pateiktas paslaugų teikėjo paskirtam atstovui, ir jame iš esmės turi būti pateikta tokia informacija:

 • Fizinis arba elektroninis asmens, įgalioto veikti tariamai pažeistos išimtinės teisės savininko vardu, parašas.
 • Autorių teisių saugomo kūrinio, kurio autorių teisės, kaip teigiama, buvo pažeistos, identifikavimas arba, jei vienas pranešimas apima kelis autorių teisių saugomus kūrinius, tipinis tokių kūrinių sąrašas toje Svetainėje.
 • Medžiagos, kuri, kaip teigiama, pažeidžia autorių teises arba yra neteisėtos veiklos objektas ir kuri turi būti pašalinta arba prie kurios turi būti uždrausta prieiga, identifikavimas ir informacija, kurios pakanka, kad paslaugų teikėjas galėtų nustatyti medžiagos vietą, kurioje yra medžiaga.
 • Informacija, kurios pakanka, kad paslaugų teikėjas galėtų susisiekti su skundą pateikusia šalimi, pvz., adresas, telefono numeris ir, jei yra, elektroninio pašto adresas.
 • Pareiškimas, kad skundą pateikusi šalis yra sąžiningai įsitikinusi, jog naudoti medžiagą skundžiamu būdu neleidžia autorių teisių savininkas, jo atstovas arba įstatymai.
 • Pareiškimas, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli, o skundą pateikusi šalis yra įgaliota veikti tariamai pažeistos išimtinės teisės savininko vardu, antraip už melagingos informacijos pateikimą gresia nuobauda.
 • Autorių teisių savininko arba asmens, įgalioto veikti autorių teisių savininko vardu, pranešimas, kuris iš esmės neatitinka pirmiau nurodytų nuostatų, bus laikomas kaip nepateikiantis faktinės informacijos ar informacijos apie faktus ar aplinkybes, iš kurių matyti pažeidžianti veikla.

Kiekvieną kartą, kai norite pranešti apie tariamą pažeidimą, siųskite „Clickout Media Ltd“ atskirą pranešimą apie pažeidimą.

Neteisėtas naudojimas

Dėl neteisėto „Business 2 Community“ naudojimo siunčiant nepageidaujamus el. laiškus, įskaitant el. laiškų siuntimą pažeidžiant šią politiką, siuntėjui ir jam padedantiems asmenims gali būti taikomos civilinės, baudžiamosios ar administracinės sankcijos.

Žalos atlyginimas

Sutinkate atlyginti „Business 2 Community“ ir bet kuriam su svetaine susijusiam asmeniui ar subjektui nuostolius, įskaitant padengti išlaidas už teisines paslaugas, nes pažeidėte šias naudojimo sąlygas arba patalpinote bet kokį netinkamą turinį svetainėje.

Vientisumas

Šios naudojimo sąlygos yra visas jūsų ir svetainės bei bet kokių su svetaine susijusių asmenų ar šalių susitarimas, susijęs su čia aptariamu dalyku, ir pakeičia visus ankstesnius ar šiuolaikinius žodinius ar rašytinius susitarimus.

Pranešimo apie pažeidimą forma

Clickout Media Ltd AA PH

Camilleri Buildings, Oratory Street, Naxxar

NXR 2504 Malta Company Number 103525

Data: ______________

Gerb., pone,

Aš, toliau pasirašęs, PATVIRTINU (ŽINODAMAS, KAD GALI BŪTI SKIRTA NUOBAUDA UŽ MELAGINGĄ INFORMACIJĄ), kad esu tam tikrų intelektinės nuosavybės teisių savininkas arba atstovas, įgaliotas veikti savininko vardu. Tokio savininko vardas ir pavardė yra ___________________________________ (savininkas).

Esu sąžiningai įsitikinęs, kad toliau nurodyta medžiaga nėra autorizuota pirmiau nurodyto savininko, jo atstovo ar įstatymo ir todėl pažeidžia savininko teises. Nedelsdami pašalinkite medžiagą ar elementus, kurie, kaip teigiama, pažeidžia teises, arba uždrauskite prieigą prie jų.

Vieta, kurioje patalpinta tariamai autorių teises pažeidžianti medžiaga:
____________________________________________

Autorių teises pažeidžiančios medžiagos aprašymas:
____________________________________________

Autorių teisių saugomo kūrinio, kurio autorių teisės, jūsų teigimu, buvo pažeistos, aprašymas:
____________________________________________

Galite susisiekti su manimi šiuo adresu:
Vardas ir pavardė: ___________________________________
Pareigos: ____________________________________
Įmonė: ________________________________
Gatvės pavadinimas: ____________________________
Miestas: ________________________________
Pašto kodas: _____________________________________
Tel.: _____________________________________
El. paštas: ___________________________________
Faksas: _____________________________________

Turinio teikėjai

Svetainėje yra skelbiamas naudotojų sukurtas turinys tinklaraščių įrašų ir komentarų forma. Pateikdami tinklaraščio įrašus naudodami RSS informacijos santrauką arba tiesiogiai svetainėje bei pateikdami komentarus ar kitą svetainės turinį autoriai sutinka su šiomis naudojimo sąlygomis:

  • Siųsdamas turinį, nesvarbu, ar tai būtų naudojant RSS siunčiami tinklaraščio įrašai, tiesiogiai svetainėje rašomi tinklaraščio įrašai ar komentarai, autorius sutinka suteikti Clickout Media Ltd neterminuotas ir neišimtines autorių teises į turinį.
  • Clickout Media Ltd pasilieka teisę savo nuožiūra neskelbti pateikto turinio.
  • Clickout Media Ltd pasilieka teisę savo nuožiūra planuoti, kurią dieną ar kokiu laiku mūsų svetainėje skelbti sindikuotą ir tiesiogiai pateiktą turinį.
  • Clickout Media Ltd visada tinkamai nurodys turinio arba jo ištraukas (pagal sąžiningo naudojimo gaires) autorių.
  • Clickout Media Ltd pasilieka teisę turinį, pateiktą naudojant RSS, sindikuoti trečiosioms šalims.
  • Pateikiamame turinyje galima nurodyti autoriaus pavardę, pateikti trumpą autoriaus biografiją, o jei medžiaga pateikiama naudojant RSS iš autoriaus nuosavo tinklaraščio – nuorodą į originalų įrašą viso įrašo poraštėje.
  • Tik autoriai atsako už savo darbų originalumą ir tikslumą.
  • Clickout Media Ltd pasilieka teisę pašalinti bet kokias bendras nuorodas ar reklamą, ypač partnerių nuorodas. Tai gali apimti RSS nuorodas į originalų straipsnį, nes paieškos sistemos jas gali suprasti kaip partnerių nuorodas ir tai gali pakenkti mūsų svetainės autoritetui.
  • Clickout Media Ltd pasilieka teisę nustatyti šriftą ir stilių, koreguoti paveikslėlių lygiavimą ir kitaip keisti įrašo išdėstymą, kad jis atitiktų mūsų svetainės stilių.
  • Kartais Clickout Media Ltd gali prireikti rodyti apibendrintas pateikto turinio versijas. Tokiais atvejais galime pateikti įrašo santrauką. Tokiose santraukose visada bus pateikiama nuoroda į visą ir nepakeistą įrašą. Clickout Media Ltd visada stengsis išsaugoti pirminę turinio prasmę ir tikslą.
  • Clickout Media Ltd pasilieka teisę redaguoti įrašų antraštes, kad jos būtų aiškesnės arba optimalios paieškos sistemoms (įtraukti pagrindinius žodžius).
 • Clickout Media Ltd pasilieka teisę ištaisyti rašybos ir gramatikos klaidas.
 • Clickout Media Ltd pasilieka teisę pašalinti nuorodas į nuotraukas, jei šios nuorodos nėra nuorodos į originalų nuotraukos šaltinį arba autorių teisių savininką.
 • Clickout Media Ltd pasilieka teisę įterpti atitinkamą reklamą į turinį ir aplink jį.
 • Clickout Media Ltd pasilieka teisę talpinti įrašų vaizdus į talpyklą ir pateikti juos iš mūsų CDN.
 • Bendraautoriai neturi teisės į jokį Clickout Media Ltd atlygį.
 • Dalyvavimas kuriant Clickout Media Ltd turinį jokiu būdu nereiškia, kad su jumis sudaroma darbo sutartis.

Lankytojai

 • Jei nėra aiškaus leidimo, negalite skelbti ar atgaminti bet kurioje šios svetainės vietoje esančio turinio.
 • Šioje svetainėje naudotojų ir turinio autorių išreikšta nuomonė yra tik jų nuomonė ir neatspindi Clickout Media Ltd nuomonės.
 • Clickout Media Ltd pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra blokuoti arba pašalinti įrašus ar komunikaciją.
 • Kai kurios šioje svetainėje pateikiamos nuorodos gali nukreipti į trečiųjų šalių svetaines. Clickout Media Ltd neatsako už šių svetainių turinį.

Privatumo politika

Ši privatumo politika reglamentuoja, kaip „Clickout Media Ltd“ renka, naudoja, tvarko ir atskleidžia informaciją, surinktą iš svetainės http://www.business2community.com naudotojų. Ši privatumo politika taikoma svetainei ir visiems „Clickout Media Ltd“ siūlomiems produktams ir paslaugoms.

Asmens identifikavimo informacija

Asmens identifikavimo informaciją iš naudotojų galime rinkti įvairiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, kai naudotojai lankosi mūsų svetainėje, užsiregistruoja svetainėje, pateikia užsakymą, prenumeruoja informacinį biuletenį, dalyvauja apklausoje, užpildo formą ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su kita veikla, paslaugomis, funkcijomis ar ištekliais, kuriuos pateikiame savo svetainėje.

Naudotojų gali būti prašoma pateikti vardą ir pavardę, el. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį, kredito kortelės informaciją. Naudotojai taip pat gali lankytis mūsų svetainėje anonimiškai. Naudotojų asmens identifikavimo informaciją renkame tik tuo atveju, jei jie savanoriškai pateikia mums tokią informaciją. Naudotojai visada gali atsisakyti pateikti asmens identifikavimo informaciją, tačiau tai gali apriboti dalyvavimą tam tikroje su svetaine susijusioje veikloje.

Neasmeninė identifikavimo informacija

Galime rinkti neasmeninę naudotojų identifikavimo informaciją, kai jie naudojasi mūsų svetaine. Neasmeninė identifikavimo informacija gali apimti naršyklės pavadinimą, kompiuterio tipą ir techninę informaciją apie naudotojų prisijungimo prie mūsų svetainės priemones, pavyzdžiui, operacinę sistemą, naudojamus interneto paslaugų teikėjus ir kitą panašią informaciją.

Žiniatinklio naršyklės slapukai

Mūsų svetainė gali naudoti slapukus, kad galėtume gerinti naudotojų patirtį ir reklamos tikslais. Naudotojo žiniatinklio naršyklė įrašo slapukus į jo kietąjį diską, kad galėtų saugoti informaciją ir kartais rinkti informaciją apie naudotoją. Naudotojas gali nustatyti savo žiniatinklio naršyklę taip, kad ji atsisakytų slapukų arba įspėtų apie siunčiamus slapukus. Taip padarius, kai kurios svetainės dalys gali neveikti tinkamai.

Kaip naudojame surinktą informaciją

„Clickout Media Ltd“ renka ir naudoja naudotojų asmeninę informaciją šiais tikslais:

 • Naudotojo patirčiai suasmeninti
  Galime naudoti sukauptą informaciją, kad suprastume, kaip mūsų naudotojai kaip grupė naudojasi mūsų Svetainėje teikiamomis paslaugomis ir ištekliais.
 • Svetainei tobulinti
  Stengiamės nuolat tobulinti savo svetainės pasiūlymus, remdamiesi iš jūsų gaunama informacija ir atsiliepimais.
 • Klientų aptarnavimui gerinti
  Jūsų informacija padeda mums veiksmingiau reaguoti į klientų aptarnavimo užklausas ir pagalbos poreikius.
 • Operacijoms apdoroti
  Informaciją, kurią naudotojai apie save pateikia pateikdami užsakymą, galime naudoti tik tam, kad įvykdytumėme užsakymą. Šia informacija nesidalijame su išorės šalimis, išskyrus, kai tai būtina paslaugai suteikti.
 • Turiniui, reklamai, apklausoms ir kitoms Svetainės funkcijoms administruoti
  Siųsti naudotojams informaciją, kurią jie sutiko gauti, apie temas, kurios, mūsų manymu, juos domina.
 • Periodiniams el. laiškams siųsti
  El. pašto adresas, kurį naudotojas nurodo, kad būtų galima apdoroti užsakymą, bus naudojamas tik informacijai ir atnaujinimams, susijusiems su jo užsakymu, siųsti. Jis taip pat gali būti naudojamas atsakyti į naudotojo užklausas ir (arba) kitus prašymus ar klausimus. Jei naudotojas sutiks būti įtrauktas į mūsų adresatų sąrašą, jis gaus el. laiškus, kuriuose pateikiamos įmonės naujienos, informacija apie susijusius produktus ar paslaugas ir pan. Jei bet kuriuo metu naudotojas norėtų atsisakyti prenumeratos ir ateityje negauti el. laiškų, kiekvieno el. laiško apačioje pateikiame išsamias atsisakymo instrukcijas arba naudotojas gali susisiekti su mumis per mūsų Svetainę.
 • Reklamos tikslais
  Naudotojų pateiktą informaciją apie save galime naudoti reklamos tikslais, įskaitant „NextRoll“ ir kitas platformas.

Kaip saugome jūsų informaciją

Taikome tinkamą duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktiką bei saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją, naudotojo vardą, slaptažodį, sandorių informaciją ir „Business 2 Community“ saugomus duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Svetainės ir jos naudotojų keitimasis jautriais ir privačiais duomenimis vyksta SSL saugiu ryšio kanalu, yra šifruojamas ir apsaugotas skaitmeniniais parašais. Mūsų svetainė taip pat atitinka PCI pažeidžiamumo standartus, kad naudotojams būtų sukurta kuo saugesnė aplinka.

Dalijimasis jūsų asmenine informacija

Neparduodame, neprekiaujame ir nenuomojame naudotojų asmens identifikavimo informacijos kitiems asmenims. Tačiau dalyvaudami mūsų vaizdo tinklalaidės ar techninės dokumentacijos programose sutinkate, kad jūsų registracijos duomenys būtų perduoti rėmėjui. Pirmiau nurodytais tikslais galime dalytis bendra sukaupta demografine informacija, nesusijusia su jokia asmenine lankytojų ir naudotojų identifikavimo informacija, su savo verslo partneriais, patikimomis susijusiomis įmonėmis ir reklamuotojais.

Galime pasitelkti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kurie padėtų valdyti verslą ir svetainę arba administruotų veiklą mūsų vardu, pvz., siųstų informacinius biuletenius ar atliktų apklausas. Galime dalytis jūsų informacija su šiomis trečiosiomis šalimis šiais ribotais tikslais, jei davėte mums leidimą. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, susijungimo, reorganizavimo, įsigijimo, bendros įmonės įsteigimo, perleidimo, atskyrimo, perdavimo arba visų ar beveik visų mūsų verslo interesų ar turto pardavimo ar perleidimo atveju, įskaitant bet kokias bankroto ar panašias procedūras, galime perduoti savo teises į jūsų informaciją savo teisių perėmėjui.

Naudojamės trečiųjų šalių reklamos bendrovių paslaugomis, kad galėtumėme rodyti reklaminius skelbimus ir rinkti informaciją, kai naudotojai lankosi mūsų svetainėje. Šios bendrovės gali naudoti informaciją (išskyrus jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ar telefono numerį) apie jūsų apsilankymus šioje ir kitose svetainėse, kad mūsų svetainėje, kitose svetainėse ir žiniasklaidos priemonėse galėtų rodyti jus dominančių prekių ir paslaugų reklamą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią praktiką ir sužinoti savo pasirinkimo galimybes, jei nenorite, kad šios įmonės naudotų šią informaciją, apsilankykite https://thenai.org/opt-out/.

Trečiųjų šalių svetainės

Naudotojai „Business 2 Community“ gali matyti reklamą ar kitą turinį, kuriame pateikiamos nuorodos į mūsų partnerių, tiekėjų, reklamuotojų, rėmėjų, licencijų išdavėjų ir kitų trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas. Nekontroliuojame šių svetainių turinio ar jose pateikiamų nuorodų ir neatsakome už svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos iš mūsų svetainės, taikomą praktiką. Be to, šios svetainės ar paslaugos, įskaitant jų turinį ir nuorodas, gali nuolat keistis. Šios svetainės ir paslaugos gali taikyti savo privatumo politiką ir klientų aptarnavimo politiką. Naršymui ir bendravimui bet kurioje kitoje svetainėje, įskaitant svetaines, kuriose pateikiamos nuorodos į mūsų svetainę, taikomos tos svetainės sąlygos ir taisyklės.

Šios privatumo politikos ir naudojimo sąlygų pakeitimai

„Clickout Media Ltd“ turi teisę bet kada atnaujinti šią privatumo politiką ir naudojimo sąlygas. Kai tai padarysime, patikslinsime atnaujintą datą šio puslapio apačioje. Raginame naudotojus dažnai tikrinti šį puslapį, ar jame nėra pakeitimų, ir sužinoti, kaip padedame apsaugoti asmeninę informaciją, kurią renkame. Pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų pareiga yra periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką ir susipažinti su jos pakeitimais.

Jūsų sutikimas su šiomis sąlygomis

Naudodamiesi „Business 2 Community“, sutinkate su šia politika ir naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šia politika ir naudojimo sąlygomis, nesinaudokite mūsų svetaine. Tolesnis naudojimasis „Business 2 Community“ paskelbus šios politikos ir naudojimo sąlygų pakeitimus bus laikomas sutikimu su šiais pakeitimais.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. sausio 11 d.