ansiotulo
Ansiotulo
on noussut viimeisen kahdentoista vuoden aikana parhaiten johtajien ja asiantuntijoiden keskuudessa. Tilastokeskuksen tuoreet luvut kertovat, miten ammatti ja työnantajasektori ovat vaikuttaneet ansiotulon kehitykseen viime vuosien aikana.

Erot ovat suuria ammattinimikkeiden lisäksi myös yksityisen ja julkisen sektorin palkoissa. Erityisesti yksityisellä sektorilla työskentelevien johtajien ansiotulo on kasvanut muita nopeammin.

Valtion budettitalouteen kuuluvissa toimenkuvissa palkkakehitys on ollut taas suotuisampaa tavallisten toimihenkilöiden parissa. Sen puitteissa kehitys on ollut parempaa keskimäärin kuin johtajilla.

Tilastokeskuksen aineistosta tulee hyvin ilmi se, että julkisen puolen johtajien ansiotaso on selvästi irtaantumasta muista. Kehitys on ollut kiihtyvää viime vuosikymmenen loppua kohden tultaessa ja trendi on jatkunut myös 2020-luvulla.

Lue myös: Nettotulo ja EVA: tuloveroista puolet suurituloisilta

Paras ansiotulo on johtajilla – tulojen kasvu myös nopeaa

Ammattinimikkeistä johtajat ovat selvästi vetäneet pisimmiän korren silloin, kun puhutaan ansiotulojen kehityksestä vuosien saatossa. Heidän ansionsa ovat nimittäin kohonneet huimat 39 prosenttia vuosien 2010–2022 välillä.

Tämä kehitys on ollut merkittävästi parempaa kuin muilla työntekijäryhmillä. Toisena tilastoissa tulee asiantuntijat, joiden tulot ovat nousseet 25 prosenttia samalla aikavälillä. Toisin sanoen korkeat toimihenkilöt ovat päässeet nauttimaan paremmasta tulotason noususta kuin tavalliset duunarit.

Esimerkiksi verrattuna rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ero on suuri. Heidän ansiotulo on kasvanut keskimäärin noin 19 prosenttia. Näin ollen voidaan hyvällä kysyä, onko Suomessa tuloerojen kasvu kiihtyvää tällä hetkellä.

Yksityisen sektorin johtajilla suurimmat korotukset – julkinen puoli laahaa perässä

Eri sektoreita tarkasteltaessa yksityisellä sektorilla toimivien johtajien ansiotulojen kasvu on ollut muita sektoreita nopeampaa. Heidän ansiotulonsa ovat nousseet peräti 41 prosenttia.

Muilla sektoreilla toimivien johtajien tulot ovat taas kasvaneet 36 prosenttia, joten ero ei tässä mielessä ole kovinkaan suuri. Sen sijaan paikallishallintoon kuuluvien johtajien ansiotulo on noussut vain 29 prosenttia keskimäärin.

Valtion sektorilla tapahtunut maltillisempi palkkakehitys voi olla merkki siitä, että julkisella sektorilla pyritään palkoissa enemmänkin tasa-arvoisuuteen kuin muilla sektoreilla. Se on ollut osiltaan nähtävissä jo historiasta muutoinkin. Julkisen puolen palkat ovat sidoksissa enemmän myös poliittisiin päätöksiin, mikä pitää palkkatasoa alempana kuin yksityisellä.

Yksityisellä sektorilla on taas nähtävissä kehitys, jossa muutoksia on tapahtunut johtajien bonuksissa ja palkitsemisjärjestelmissä. Heidän palkkansa on enemmän riippuvainen kulloisesta markkinatilanteesta sekä kansainvälisestä kehityksestä.

Nykyään johtajia palkitaan enemmän tulosten perusteella sekä optioiden avulla, jotka vieläpä yleensä kohdennetaan nimenomaan johtoportaaseen.

Ansiotulo ja sen muutokset – miten ne ovat muuttuneet?

Kuvassa on esitetty säännöllisten ansioiden kehitystä eri ammattiluokittain vuodesta 2010 vuoteen 2022 asti. Vertailussa käytetään hyväksi ansiotasoindeksiä, jossa vuoden 2010 arvo on asetettu tasolle 100.

Eri ammattiluokat on eroteltu kuvassa eri värein, jossa sininen käyrä edustaa johtajia, punainen käyrä asiantuntijoita ja viimeisenä harmaa käyrä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä.

ansiotulo kehitys tilastokeskus

Kuten kuvasta tulee hyvin ilmi, johtajien käyrä on selkeästi nouseva ja alkaa erottautumaan muista varsinkin vuoden 2017 jälkeen. Näin se todistaa sen, että tämä ammattiryhmä on kokenut jatkuvaa ja voimakasta ansioiden kasvua koko tarkastelujakson ajan.

Asiantuntijoiden ansioiden kasvu on myös ollut tasaista, mutta ei yhtä jyrkkää kuin johtajilla. Heidän palkkakehityksensä lähtee myös tasolta 100 vuonna 2010 ja nousee yli 120 pisteen vuoteen 2022 tullessa.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät ovat kasvaneet kaikkein maltillisimmin. Indeksiä tarkasteltaessa tämän ammattiryhmän ansiotulot ovat nousseet keskimäärin noin 20 prosenttia viimeisen hieman yli 10 vuoden aikana.

Ammattiluokituksen muutosten vaikutus

Tilastokeskuksen analyysissa halutaan korostaa, että laskelmissa käytettyjen ammattiluokitukset ovat kokeneet muutoksia, minkä on todettu vaikuttavan myös itse aineistoon.

Työmarkkinoilla viime vuosien trendinä on ollut esimerkiksi johtajien pienentynyt osuus työvoimasta varsinkin tietyillä sektoreilla. Osa ennen johtajiksi luokitelluista työntekijöistä toimivat nykyään eri nimikkeillä, jolloin heitä ei enää luokitella johtajiksi.

Huomionarvoista on se, että useat näistä ovat olleet sellaisia johtajia, joiden ansiotulo on ollut keskimääräistä alempi kyseisellä sektorilla. Näin jäljelle jääneet johtaja-nimikkeellä toimivat henkilöt ovat nostaneet johtajien ansiotulojen keskiarvoa.

Toisaalta taas valtion budjettitaloudessa johtajien ansiot ovat kohonneet vähemmän kuin muissa ammattiryhmissä. Tämä voi aineiston pohjalta viitata siihen, että valtioon leivän alle kuuluvien ammattiryhmien tulokehitys on ollut suotuisampaa suhteessa johtajiin.

Ansiotulo puhututtaa – tuloverot julkistettiin tänään

Varsinkin Suomessa ansiotuloihin liittyvät asiat ovat olleet usein herkkä aihe. Toisaalta maassamme ihmisten tuloverotukseen liittyvät asiat julkaistaan julkisesti, mikä on hyvin poikkeava käytäntö maailmalla.

Joka tapauksessa sen tavoitteena on ollut ansiotulojen kehityksen seuranta sekä tasapainon löytäminen eri ammattiryhmien välillä. Tämän Tilastokeskuksen tarjoaman aineiston perusteella johtajat ovat kuitenkin karkaamassa ansiotulojen osalta muista työntekijöistä.

Kuten tänään tulleista verotiedoista voi huomata, suurin osa listan kärkinimistä toimii johtajina yrityksissä. Osa heistä tienaa todella suuria rahasummia vuodessa, mikä osiltaan vääristää aineistoa siinä mielessä, että huomattavalla osalla johtajista ansiotulo on huomattavasti alhaisemmalla tasolla.

Lue myös: Verotiedot 2022 julkaistu – ketkä tienasivat eniten?